covid-19, tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht

de gegevens ontvangen vanwege de RVA en de RSVZ over de personen die, als gevolg van covid-19, tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht hebben ontvangen.

Deze uitwisselingen van gegevens zijn strikt geregeld door deliberatie nr. 20/212 van de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Comité voor informatieveiligheid van 1 september 2020.

Wanneer het OCMW contact opneemt met de betrokkene, dient het OCMW haar informatieverplichting te respecteren door minimum volgende elementen op te nemen in haar communicatie:

-     de doeleinden van de communicatie, met vermelding van de wettelijke opdracht van het OCMW inzake maatschappelijke dienstverlening en de covid-19 subsidie evenals de bekomen machtiging vanwege het Informatieveiligheidscomité (eventueel met de beperkingen die opgenomen zullen worden in de beraadslaging);

-     dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruikt worden dan de communicatie in kwestie en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden;

-     dat periode waarin de gegevensdeling zal plaats vinden en het feit dat deze persoonsgegeven bij het OCMW vernietigd zullen worden na 31 december 2020;

-     dat de betrokkene het recht heeft om het OCMW te verzoeken om inzage, van rectificatie of wissing alsmede het recht van bezwaar te maken.